انزجار مردم قائمشهر از تخریب اموال عمومی توسط چند آشوبگر + فیلم

به گزارش نما؛تعداد محدودی از اغتشاش گران در لباس معترضان در خیابان ها پرسه زده و به دنبال فرصتی برای آسیب رساندن به اموال عمومی هستند. آنها دیشب در قائم شهر در كمین یك بانك نشسته و در شرایط مناسب به آن یورش بردند و با سنگ شیشیه هایش را خرد كرده و فرار كردند.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱