اهمیت اصلاح

سید مصطفى میرسلیم
بشر جائز الخطا است و جامعه بشرى از دوران حضرت آدم تا كنون مواجه با شكلهاى گوناگون فساد بوده و هر پيامبرى مصلح دوران خود قلمداد مى شده است. بعد از خاتميت پيامبر اعظم نيز جوامع از مفاسد مصون نمانده اند و شيطان لعين در اجراى قسم خود دست از هيچ تلاشى برنداشته است ، اما كار اصلاح نيز بدون سرپرست نبوده و نمانده و ائمه اطهار عليهم السلام و سپس در دوران غيبت ، علماى اهل تقوى و عمل متصدى امر اصلاح بوده اند. شياطين انس و جنّ در كمين بنى آدم نشسته اند تا نگذارند آنها به راه راست قدم بگذارند يا از آن راه با حيله هاى مختلف آنها را به انحراف كشانده اند. بنابراين آدم شدن و آدم ماندن براى همه نسلها در دورانهاى پى در پى همراه با مبارزه با مظاهر تباهى بوده و خواهد بود و هر جامعه اى كه نتواند خود را از آلودگيها و كاستيها و بويژه ظلم پاك نگهدارد لاجرم منقرض مى شود.

ما ايرانيان به يمن انقلاب اسلامى خود را از لوث ستمشاهى پاك كرديم و براى نظام حكومتى جديد با الهام از تعاليم اسلامى، نوعى مردم سالارى مقيد به دين را برگزيديم و نام آن را جمهورى اسلامى نهاديم و براى آن قانون اساسى پيشرفته اى تدوين كرديم اما در مقام عمل نسبت به آن قانون اساسى گرفتار برخى انحرافات شديم و از آرمانهاى آن فاصله گرفتيم و بعضاً مرتكب خطا و ضعف و اشكال و تباهى شديم. پايدارى و اقتدار و پيشرفت ما در گرو ويژگى قابليت پالايشگرى فردى و اجتماعى ما است. اين ويژگى نيابد به افسردگى و خداى ناكرده به خاموشى بگرايد. نداهاى اعتراض مردمى در هفته هاى گذشته ، منهاى جريان انحرافى و ضدانقلابى منافقانه كه اخيراً بر آن سوار شد، نشانه اى از زنده بودن جامعه و فعال بودن براى زدودن كاستى ها و اصلاح انحرافات است كه قطعاً بايد مغتنم شمرده شود و در عين حال بايد مراقبت نمود تا بهانه به دست دشمن نيفتد و در دام اهل باطل نيفتيم و به كمند معاندان و لجبازان و ترفندهاى خيره سران و آشوبگران گرفتار نشويم:

١- مشكلات و تباهى ها را بايد تماماً بشناسيم و دسته بندى كنيم؛ چيزى را نبايد فروگذار كرد اما اصلى و فرعى بايد از هم جدا شود.

٢- ريشه شناسى مشكلات و ارائه تحليل درست از روند شكل گيرى آنها و فراگير شدنشان با تمام آثار و تبعات ناخوشايندى كه داشته است ، با حفظ شفافيت و بدون رودربايستى ، از قدمهاى مهم بعدى است. پى بردن به علل و عوامل اصلى نتيجه آن خواهد بود.

٣- جستجوى راه حلهاى علمى و جامع براى اصلاح زمان بندى شده نابسامانيها با اتكا به استعداد بسيار خوب پالايش كه در جامعه ما وجود دارد ، بدون فراموش كردن شگردهاى تضعيف كننده و يأس آور بدخواهان ، كارى است كه در ادامه آنچه آغاز كرده ايم ، بلافاصله پس از مرحله شناخت بايد تكميل شود.

٤- سپردن پرچم اصلاح به دست كسانى كه دردآشنا و خود مصون از آلودگى باشند و در هنگام اصلاح تحت تأثير منافع شخصى و خانوادگى و طايفگى و گروهى قرارنگيرند و با برنامه اى زمان بندى و بتوانند با استفاده از هميارى مردم و استقبال از نظارت منسجم عمومى ، بر اجراى جدى راه كارها مبادرت و اهتمام ورزند.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷