خطرناك‌تر از زلزله در تهران!

«چیزهایی خطرناك تر از زلزله» عنوان كارتون ساسان خادم در نیشخط است.
00.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹