الكی گنده‌اش نكنید!

«افتخاری: رسانه ها مساله جپارف را گنده كردند!» این اظهار نظر سوژه كارتون محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی شده است.
397427_434.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰