عكس/ تسلیت تلفنی ربیعی به خانواده دریا نوردان

تسلیت تلفنی وزیر كار از چین به خانواده دریانوردان نفتكش سان‌چی.
2165218.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴