تجدیدنظر خواهی باشگاه پرسپولیس نسبت به فسخ یكجانبه یك بازیكن رد شد

تجدیدنظر خواهی باشگاه پرسپولیس نسبت به فسخ یكجانبه یك بازیكن رد شد
به گزارش نما، کمیته استیناف رای خود در خصوص دو پرونده به شرح زیر صادر کرد.

تجدیدنظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان نسبت به دادنامه شماره 92 مورخ 29/9/96 بابت دعوی مطالبه وجه به مبلغ 000/000/120/1 ریال ، رد و رای کمیته انضباطی عینا تایید شد.

تجدیدنظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به دادنامه شماره 85 مورخ 29/9/96 بابت فسخ یکجانبه محمد آرام طبع ، رد و رای کمیته انضباطی عینا تایید شد
ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸