تفاوت هواپیماهای ما و اونا را ببینید!

میانگین عمر ناوگان هوایی در ایران 23.2 سال كمترین و 27 بیشترین! و خارج از ایران: 6.2 كمترین و 17 سال بیشترین!
414125_953.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۹