كدام وزیر به بهشت می رود؟

نجفی رفت تا باز هم بازار گمانه زنی ها درباره سكان دار پایتخت، داغ شود.
به گزارش نما، شهرداری تهران در شورای پنجم، سهمیه اصلاح طلبان یا کارگزاران است و طبیعتا شهردار هم از طیف آنها انتخاب خواهد شد. در این میان کسانی که در رزومه و سابقه خود، وزارت دیده می شود، با دست پرتری به میدان خواهند آمد. حجتی، بیطرف، آخوندی و دهقان گزینه های احتمالی برای بهشتی شدن هستند. البته پس از رای اعتماد مجدد مجلس به آخوندی و حجتی، احتمال استعفای آنان و حضور در شهرداری تهران کمتر شده است و بیطرف که تا یک قدمی وزارت آمده بود و دهقان که رابطه نزدیکی با رئیس جمهور دوره اصلاحات دارد، قوی ترین گزینه های احتمالی در میان وزرای حال و گذشته هستند.
ثبت: ۱۳۹۷/۱/۲۲