چه كسی ۲۵۰ میلیارد تومان پراید خرید؟+عكس

در حاشیه اظهار نظر وزیر صنعت در خصوص خرید 250 میلیارد تومان پراید در 3ساعت توسط مردم،
457044_904.png.jpg
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۱۳