رژیم صهیونیستی 49 فلسطینی را بازداشت كرد

اقدامات سركوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.
به گزارش نما، بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات گفته می شود که رژیم صهیونیستی اخیرا احکام بازداشت ظالمانه ای را علیه فلسطینیان صادر کرده است.

طبق اعلام رسانه های فلسطینی، رژیم صهیونیستی در راستای سیاست سرکوب فلسطینیان، طی دو هفته گذشته ۴۹ حکم بازداشت موقت علیه آنها صادر کرده است.

احکام بازداشت صادر شده علیه فلسطینیان طی دو هفته گذشته بین چهار تا شش ماه متفاوت بوده است.

نکته قابل تأمل در خصوص این بازداشت های سریالی، قابل تمدید بودنِ نامحدود آنها است.
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۱۵