برنج‌های وارداتی از گمرك ترخیص می‌شود

بر اساس بخشنامه گمرك، ترخیص محموله های برنج وارد شده به كشور و قبض انبار شده تا ۳۱ شهریور بلامانع میباشد.
به گزارش نما، دفتر واردات گمرک ایران، در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی تاکید کرد، پیرو بخشنامه های پیشین این مرکز و نامه های پیشین معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص برنج هایی که قبل از تاریخ 31 شهریور وارد کشور شده اند، ترخیصشان بلا مانع میباشدproxy-this-arg.jpg

ثبت: ۱۳۹۷/۷/۲۹