عكس دیده نشده از پستچی در زمان قاجار

تصویر یك پستچى در زمان قاجار كه با شتر نامه ها را میرساند
503055_827.jpeg
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۷