اجازه دور زدن قانون را به بازنشستگان ندهید!

متأسفانه بسیاری ازمدیران ورزشی و رؤسای فدراسیون های كشورمان به دنبال دورزدن قانون و فرارازقانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان هستند.
مهدی یکتا- متأسفانه بسیاری ازمدیران ورزشی و رؤسای فدراسیون های کشورمان به دنبال دورزدن قانون و فرارازقانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند. این دسته ازمدیران ورزشی درظاهرمصاحبه کرده و عنوان می کنند که تابع قانون هستند اما درعمل به هردری می زنند تا میزریاست خود را حفظ کنند.
قانون منع حضوربازنسشتگان درسال 1395 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ولی هنوز اجرایی نشده است. دراین مقال قصد نداریم به صورت مستقیم به شخصی اشاره کنیم اما برخی ها تلاش می کنند بازنشستگان را به دو بخش تقسیم کنند.دسته اول که باید به اجباراین قانون کناربروند و جای خود را به مدیران جوان بدهند. دسته دوم اما مدیران بازنشسته ای که سعی می کنند با گرفتن مجوزهای لازم قانون را دورزده و درمصدرکارباقی بمانند!
این درحالیست که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل حال همه بازنشستگان می شود. تأکید می کنیم این قانون استثنایی هم ندارد و همه باید ازآن تمکین کنند.
فرقی هم نمی کند طرف رئیس فدراسیون رشته نه چندان پرطرفداری باشد یا بسیارمحبوب!
هیچ مدیربازنشسته ای حق ندارد ازاجرای قانون فرارکند. اینکه یکی به دنبال افزایش درصد جانبازی باشد یا دیگری بخواهد با پیش کشیدن تعلیق ورزش ایران چند صباحی بیشتررئیس فدراسیون بماند پسندیده نیست.
برخی دیگرهم حاضرند همکاران بازنشسته خود درفدراسیون را قربانی کنند تا بمانند که ...
به نظرمی رسد مشکل اصلی اینجاست که ما درتعریف ابلاغ این قانون ایراد داریم. درسالی که کشوردربحران به سرمی برد و آمریکا و دشمنان به دنبال افزایش تحریم ها هستند نمایندگان مردم درخانه ملت تشخیص داده اند ایران به مدیرانی جوان و تازه نفس ترنیاز دارد.
این قانون نه بی احترامی به بازنشستگان است و نه نادیده گرفتن توانایی برخی مدیران و هرچه هست باید به آن به دیده احترام نگریست.
به این نکته توجه داشته باشید طبق قانون کسی که 35 سال خدمت کرده یا به سن 65 سالگی رسیده بازنشسته است. این فرد اگربازنشسته نشود و به کارخودش ادامه بدهد مجرم است. این که نمی شود ما هروقت دلمان خواست بازنشسته شویم و دوباره به کاربرگردیم.
ورزش ایران هم ازاین قاعده مستثنی نیست. ورزش ایران نیازبه مدیران جدید، باانگیزه و جوان دارد که بتوانند به رشد آن کمک کنند. اگرهم بازنشستگان تمایلی به رفتن ندارند باید مجریان قانون جلوی زیاده خواهی آنان را بگیرند.ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۵