تصویر دیده نشده از سنگ مزار امیركبیر در كربلا

تصویری از سنگ مزار امیركبیر كه كمتر كسی دیده است.
505789_448.jpeg
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۷