نداشتن توان خرید لبنیات در مردم

بدون شرح...
510828_183.jpeg
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۵