كاهش نرخ ۱۹ ارز بین بانكی در ۲۲ دی ماه ۹۷

بانك مركزی امروز نرخ ۴۷ ارز عمده در برابر ریال را اعلام كرد كه بر این اساس نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند و نرخ ۱۸ ارز افزایش و ۱۹ ارز كاهش یافت.
به گزارش نما، بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند و نرخ ۱۸ ارز افزایش و ۱۹ ارز کاهش یافت.9249167_423.jpg

ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲