آیا قدرت خرید كارگران ترمیم می شود؟!

مذاكرات كمیته دستمزد شورای عالی كار برای میزان حقوق كارگران در سال ۹۸
521578_649.jpeg
ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰