خدمتگزاری آیت الله صدیقی در عزاداری حضرت فاطمه(س)/ عكس

تصویر زیر آیت الله صدیقی را در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) در حال خدمت گزاری به عزاداران خانم فاطمه زهرا(س) نشان می دهد.
به گزارش نما، تصویر زیر آیت الله صدیقی را در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) در حال خدمت گزاری به عزاداران خانم فاطمه زهرا(س) نشان می دهد.proxy-this-arg.jpg

ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱