اختصاصی

اغاز مرحله نوین در نظام جهانی و زمینه سازی ظهور

امروزه هر لحظه از اقصی نقاط گیتی خبری از توفیقات ان دلهای مجاهدان و یاران ولایت و مهدویت را مالامال از امید و حركت به سوی امادگی جهانی برای صاحب اصلی نهضت عدالت گستر مینماید چرا كه بشریت بانگاه به این نایب برحق دلتنگ واقعی ولی و صاحب حقیقی جهان و منجی بشریت خواهد شد.
محمد قاسم امانی همدانی -به گزارش نما ، قتی امام خامنه ای فرمودند نه جنگ میشود و نه مذاکره میکنیم بسیاری از سیاستمداران و تئوریسنها نتوانستند عمق این پیام را درک کنند و عمده تحلیلها براساس لزوم‌مذاکره و یا فرصتهای طلایی و شرایط خاص بوجود امده بود.
اما ورای عمق این بیان روح دمیده شده در آن بود که در چند دهه اخیر تمام برنامه ریزی های پیچیده و پر هزینه بزرگترین اندیشکده های جهان را مرتبا به چالش کشیده بود و راهی را که خواست ونظر رهبری ایران بر آن اصرار داشت به کرسی نشانده بود یک نمونه از صدها مورد قابل بیان در شرایط بحرانی سوریه و سقوط یکی از پایه های مقاومت بود که بر جهان ثابت نمودکه ان خواهد شد رهبر ایران اراده کند اما چون این راه و روش و خواست  مقابل میل و خواست وتحلیل همه صاحب نظران و تحلیل گران بود در این دهه هانهایت سعی را نمودند تا کمترین جلوه ای از ان ظاهر نگردد اگر ان شرایط محدود به مناطق و سلایق و افراد محدودی بود اما به خواست خدای تعالی امروز  شرایطی پدید امده استکه همه جهان به ایران و مقاومت و رهبر ان توجه خاص داشته باشند چراکه منافع همه جهان با تصمیم او گره خورده است در این‌نگاه جهانی شکست یکی از طرفین شکست یک باور راه و روش و مکتب استکه با بزرگترین قدرت جهانی مقابله مینماید.
اگر چه بارها در عرصه های گوناگون این شکست ناپذیری استکبار را به چالش کشیده اما هیچ یک از عرصه ها ویژگی این عرصه رانداشته و‌توجه همه جهان را بخود‌جلب ننموده است.
۱- ادعای انکه جنگ‌نخواهد شد در زمانی اتفاق افتاد نسبت توان‌و توازن قوا در نگاه کارشناسی بسیار نا متقارن بود اما امروز کم کم ترس از هیبت و توان ایران ایمانی قدرتی ایجاد نموده که برای اولین بار در جهان سیلی های محکم ایران به اوج‌تکنولوژی و توان نظامی یک ابر قدرت مقابله با انرا به بیان کلماتی حاکی از سردرگمی و ضعف و ترس از حتی تهدید اکتفا نموده و تحلیلهارا به سمت عدم مقابله و درگیری سوق میدهد همان تحلیلها که کار مقابله با ایران را به تصمیم در کاخ سفید میدانستند باید کم کم بپذیرند که تصمیم در مورد مستاجر کاخ سفید هم در بیت رهبری ایران گرفته خواهد شد.
۲- نه مذاکره خواهیم کرد جمله ای بود که روزی برای همه سیاستمداران ایران و جهان بسیار تلخ و‌ ناخوشایند امد اما به مرور باید نگاهی دیگر پدید آید که در اوج عزت همه راهها بر دشمنی بسته و تنها تن دادن به خواست رهبری که عزلت و منزلت و اقتدار از سر دستهای برتر و بالاتر استکه مجبور خواهد نمود که دیگران نمیتوانند برای ما وتحت فشار نسخه ای را تکلیف کنند بلکه رهبری به تنهایی با تدبیر خاص خود انها را در تنگنا قرار داده و مصلحت ملت خود را برانها تکلیف و تحمیل مینماید و مجبور به پذیرش ان در شرایط خاری در پیشگاه ملتهای جهان هستند.
۳- بسیاری براین باورند که راه دیگری جز مذاکره و یا جنگ نیست یا نهایتا فشار است و در این شرایط ملت ایران زیر بار این فشار کمر خم خواهند نمود.
اگر چه تا کنون قدرتهای جهانی بنا به اقتضای منافع ومصالح خود شرایطی را به جهان تحمیل مینمودند تا بهره بیشتر ببرند اما در دکترین رهبری ایران امروز هر مقدار به منافع ایران صدمه وارد مینمایند چندین برابر ان به کل کشورها تحمیل خواهد شد بعنوان مثال هر یک سنت افزایش قیمت نفت در کل سبد مصرف خانوارهای جهان و رشد اقتصادی و تولید همه کشورها اثر منفی گذاشته و کل کشورها درگیر مقابله ایران و امپریالیسم هستند و بلکه از طرفی منافع عدم خام فروشی نفت یک‌موهبت الهی برای اینده ملت ما است.
اما امروز موج کمترین فشار بر ملت ایران در لحظه بر همه ملتها تاثیر گذاشته و‌منافع ایران با منافع همه جهان گره خورده است لذا وضع نه جنگ و نه صلح و بلاتکلیفی ایران و فشار حد‌اکثری هم با سیاستهای اتخاذ شده از جانب ایران از باب عدم‌تحمل فشار شرایط را به سویی خواهد برد که دنیاباید حد اقل نفت نزدیک به صددلار را تحمل نماید و هم کشورهای تحمیل کننده این شرایط خود درلبه بدترین شرایط سقوط و از هم پاچیدگی سیاسی و اقتصادی قرار بگیرند که نشانه های انرا با نهایت سعی در نظر دیگران پنهان مینمایند اما یک جمله براین مدعا کافیاستکه سران امریکا میگویند اینگاوهای شیر ده تا شیر دارند بدوشیم یعنی حتی به انها بعنوان شریک راهبردی کوتاه مدت هم توجهی ندارند.
۴- برگشت امریکا به برجام نه یک کلمه کم‌نه یک کلمه زیاد میتوان‌گفت امروز این تنها خواست جهانی شده استکه حتی در درون هیئت حاکمه امریکا هم طرفداران محکمی دارد که عقلا انرا تنها راه ممکن میدانند.
۵- میتوان راههای بسیار دیگری راهم برشمرد که به نظر میرسد هرکدام تنها یک مزیت ویژه دارند و انهم اینستکه اجماع جهانی بر کفه ترازوی مقاومت ایران و ایستادگی و موفقیتهای این جبهه افزوده و خاری و سرخوردگی و از هم‌پاچیدگی را در جبهه استکبار روز به روز بیشتر و هیمنه شکست ناپذیری انرا سست تر مینماید.
اما اگر چه بعید بنظر میرسد حتی با فشارهای درونی و جهانی بی سابقه که بر جبهه امریکا وارد است تا انها راه برگشت به برجام را انتخاب کند اما در داخل ایران اهنگ فشار حداکثری رنگ باخته و روز به روز بزرگترین پارامتر اندازه گیری این فشار اقتصادی که تضعیف ریال بود قوی تر گردیده و در حالیکه قبلا با کمترین اخباری نوسانات و ناپایداری ان موجب شوق طراحان فشار میگردید امروز دربرابر هیچ خبری واکنش نشان نداده و بلکه حرکت معکوس مینماید.
و نتیجه همه این هجمه ها و برنامه های پرهزینه بر علیه مقام ولایت و حرکت جهانی مهدوی ان شده است که اگر جبهه ولایت و مقاومت دهها سال تبلیغ و هزینه مینمود نمیتوانست این تبلیغ و اعتبار را برای خود مهیا نماید .
و جهان مستضعفان یا جهان ۹۹٪ را به شیوه مقاومت تا نابودی سلطه استکبار و ظلم در کل عالم اشنا و این راه که راه امام راحل و روزی با تعداد انگشت شمار  یاران او در حوزه علمیه اغاز گردید و امروز در سراسر گیتی خواستگاه و پیرو دارد و با سالها تلاش و مبارزه و مقاومت بر طاغوت ایران که یک سرباز کوچک جبهه استکبار بود غلبه نمود .
امروزه هر لحظه از اقصی نقاط گیتی خبری از توفیقات ان دلهای مجاهدان و یاران ولایت و مهدویت را مالامال از امید و حرکت به سوی امادگی جهانی برای صاحب اصلی نهضت عدالت گستر مینماید  چرا که بشریت بانگاه به این نایب برحق دلتنگ واقعی ولی و صاحب حقیقی جهان و منجی بشریت خواهد شد.
ثبت: ۱۳۹۸/۴/۸