عكس/صالحی در كنار خانم وزیر

علی اكبر صالحی وزیر امور خارجه كشورمان در كنار وزیر امور خارجه پاكستان در كنفرانس افغانستان

00000000000000000.jpg
ثبت: ۱۳۹۱/۴/۱۸