فیلم / نظر رهبر انقلاب درباره یك فیلم ایرانی

رهبرانقلاب:یك فیلم ایرانی را دیدم؛حقا و انصافا از لحاظ اُسلوب و خوش ساختی و سبك كار شبیه فیلمهای خوب هالیوود بود.از لحاظ تاثیرگذاری هیچ چیزی مثل سینما نیست!ثبت: ۱۳۹۶/۶/۲۱