اصول حاكم بر مذاكرات برجامى از دیدگاه میرسلیم

سیدمصطفی میرسلیم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت : اصول حاكم بر مذاكرات برجامى، حفظ اقتدار علمى و دستاوردهاى فنى هسته‌اى و اقدام عزتمندانه براى احقاق حقوق ما و جبران خسارتهاى ناشى از پیمان شكنی‌هاى گذشته آمریكا و اروپا و تضمین ثبات و دوام تصمیمات در آینده است.

۱۴۰۱/۵/۲۷

اخبار مرتبط