مادر كیان مشغول اجرای شوی سیاسی دروغ روی قبر خشك نشده فرزندش است

‏كبری آسوپار یكی از فعالان رسانه ای نوشت:برای كیان باید عزادارتر بود؛ او گریه‌كن ندارد. پیراهن عثمانش كرده‌اند تا از خونخواهی‌اش آبی علیه جمهوری اسلامی گرم كنند. مادرش كه باید عزادارترین باشد، مشغول اجرای شوی سیاسی دروغ روی قبر خشك نشده فرزندش است.

۱۴۰۱/۸/۲۷

اخبار مرتبط