از زمستان ١٤٠٤ واردكننده گاز خواهیم شد؟

با داشتن حجم عظیمی از ذخایر گازی جهان، پذیرش این موضوع كه ایران طی یك دهه آینده، با علایم هشداردهنده اولیه بحران گاز روبرو خواهد شد و بعد از دو دهه عملاً بحران انرژی را تجربه خواهد كرد بسیار سخت به نظر می‌رسد.
به گزارش نما با داشتن حجم عظیمی از ذخایر گازی جهان، پذیرش این موضوع که ایران طی یک دهه آینده، با علایم هشداردهنده اولیه بحران گاز روبرو خواهد شد و بعد از دو دهه عملاً بحران انرژی را تجربه خواهد کرد بسیار سخت به نظر می‌رسد. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به منحنی‌های افت فشار پارس جنوبی بدون سرمایه گذاری مناسب برای بهبود بهره برداری از پارس جنوبی، تولید از فاز‌های ١،٤ و ٥ و ١١ در سال ١٤١٤ عملاً به صفر خواهد رسید و تولید از هر یک از فاز‌های (٢ و ٣)، ١٢، (١٥ و ١٦) و ١٩ به کمتر از ٢ میلیون متر مکعب در روز کاهش خواهد یافت.
ثبت: ۱۳۹۸/۵/۲