انتقاد بعیدی نژاد از كارشكنی انگلیس برای پرداخت بدهی ایران

سفیر كشورمان در لندن از كارشكنی انگلیس برای پرداخت بدهی ایران خبرداد.
به گزارش نما، در حالی که مقامات انگلیسی بر ضرورت پرداخت بدهی ایران ناشی از عدم تحویل تانک‌های چیفتن تاکیدمی کنند، تیم حقوقی آن‌ها تمامی روش‌های مختلف را بکار می‌گیرد تا با هدف تاخیر در پرداخت بدهی، فرآیند دادگاه طولانی گردد. امروز هم دادگاه اعلام کرد که جلسه محتوایی بعدی در۶ ماه بعد برگزار می‌شود.
ثبت: ۱۳۹۸/۷/۱۶