نسخه چاپی

آرزوی برباد رفته

حمیدرضا ترقی


جنگ حادثه ی تلخی است، یک تهدید قطعی است امّا فوَران انقلاب و قدرت انقلاب و رهبری امام و خصوصیّات ملّت ایران توانست این تهدید بزرگ را تبدیل کند به فرصت بزرگ که این یکی از آن فصلهای شورانگیز دفاع مقدّس است؛/ ببینیم هدفهای جنگ چه بود، چرا به ما حمله شد، چرا صدّام به ما حمله کرد. هدف او در مرحله ی اوّل، تجزیهی کشور و جدا کردن یک بخش مهمّ کشور یعنی خوزستان بود؛ (مقام معظم رهبری ۱۴۰۱/۰۶/۳۰)

چرا جنگ بر ما تحمیل شد؟

حملهی نظامی به کشور بعد از انقلاب، غیر منتظره نبود؛ حمله‌ی اینها به نظام انقلابی یک امر طبیعی است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه اینها از انقلاب بشدّت عصبانی بودند، چون این انقلاب کارهایی را انجام داد که شاید خود ماها خیلی ملتفت ابعادش نبودیم؛(مقام معظم رهبری )
1- انقلاب اسلامی ایران یک شکست سیاسیِ مقطعی به آمریکا یا به استکبار یا به مجموعه‌ی نظام سلطه وارد کرد
2- این انقلاب، تهدیدِ امپراتوریِ نظام سلطه بود سینه اش را در برابر او سپر کرده و آمریکا را تحقیر کرده بود
3- در شرایطی که کشورها وابسته به قدرتهای بزرگ بودند ؛ ظهور یک کشور مستقل در حساس ترین نقطه ژئوپلتیک دنیا ( ایران ) برای قدرتهای سلطه گر قابل تحمل نبود .
4- اینکه یک ملّتی از آمریکا نترسد، از قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادیِ حاکم بر دنیای آن روز بیمناک نباشد، واهمه نداشته باشد، برایشان اصلاً قابل تحمّل نبود.
5- این انقلاب به امید مستضعفان و الهام بخش دیگر آزادیخواهان میشد .
6- دست غارتگر قدرتهای سلطه گر و آمریکا از منابع زیرزمینی این کشور قطع میشد.
7- حرف نو و گفتمان نو انقلاب اسلامی ایران ملتها را بخود جذب خواهد کرد .
8- این انقلاب ایران حامی منافع و حیات اسرائیل را به ضد اسرائیل تبدیل خواهد کرد .
9- بی نتیجه ماندن اقدامات انتقامی غرب علیه انقلاب اسلامی؛ هم کودتا راه انداختند، هم حملهی نظامیِ هوایی کردند در طبس، هم اقوام ایرانی را تحریک کردند به جنگ داخلی و تجزیه طلبی؛ خیلی از این کارها کردند، [امّا] نشد، به جایی نرسید؛ [لذا] جنگ نظامی باید تحمیل میشد.
اهداف جنگ تحمیلی
1- هدف آنها در مرحله ی اوّل، تجزیهی کشور و جدا کردن یک بخش مهمّ کشور یعنی خوزستان بود؛
2- به زانو درآوردن ملّت ایران بود. آنها میخواستند جمهوری اسلامی را براندازی کنند،
3- سرنوشتی را که به وسیله ی انقلاب برای ملت ایران ترسیم میشد، تغییر بدهند
4- صدای ملّت ایران را در گلو خفه کنند. ونگذارند پیام جدیدوحرف نوآن به دنیا عرضه شود. «جمهوری اسلامی» «مردمسالاری دینی» یک حرف جدید است،
5- خواستند این پیام که پیامِ مقاومت است، پیامِ ایستادگی است، پیامِ عدم تسلیم در مقابل زورگویی است، پیامِ مقابله با ظلم است، پیامِ مقابله با تبعیضِ بین المللی است به دنیانرسد؛
6- میخواستند کاری بکنند که ملّتهای دیگر عبرت بگیرند؛ بفهمند که اگر کسی علیه آمریکا قیام کرد و کارهایی از این قبیل کرد، مثل ملّت ایران سرکوب میشود، سرکوب خواهد شد؛ ملّتهای دیگر [این را] بفهمند و باب مقاومت بسته بشود؛ هدف نهایی و اساسی این بود.
دستاورد های جنگ تحمیلی
الف)-آرزوهای استکبار و قدرتهای سلطه گر دنیا در مورد انقلاب اسلامی را برباد داد(ملّت ایران همهی این
هدفها را خنثی کرد و خودش را بالا کشید، و درست نقطهی مقابل آن کاری که آنها می خواستند اتّفاق بیفتد، اتّفاق افتاد. مقام معظم رهبری 30/6/1401)
ب)- ملت ایران مانع تجزیه سرزمینهای کشور از جمله خوزستان شدند(همان بخشهایی که میخواستند جدا کنند از کشور، مردمِ آن بخشها خودشان پُرانگیزه ایستادند؛ به وسوسهی عرب بودن و همزبان بودن و این قبیل حرفها اعتنائی نکردند، با آنها همدل نشدند، با آنها همراهی نکردند، علیه آنها ایستادند و قیام کردند و مبارزه کردند و شهید دادند. مقام معظم رهبری 30/6/1401 )
ج)- دفاع مقدّس میدان بُروز باورهای دینی و سجایای اخلاقی ملّت ایران شد.( دفاع مقدّس عرصهای شد برای بُروز برترین سجایای ملّت ایران؛ این گذشتها، این مجاهدتها، این دینباوریها؛ چه کسی باور میکرد؟ چه کسی تصوّر میکرد؟ از سراسر کشور خانواده هایی فرزندان خودشان را با طوع و رغبت فرستادند به عرصه ی دفاع مقدّس؛ احتمال هم می دادند کشته بشوند امّا در عین حال با طوع و رغبت فرستادند؛ پدرها و مادرهای پُرگذشت، همسران فداکار. همهی کشور در واقع شد عمق دفاعی جبهه ها. صف اوّل جبهه های جنوب کشور و غرب کشور بود امّا همهی کشور شد عمق دفاعی این صف اوّل؛ چه آنهایی که رفتند جنگ، چه آنهایی که پشتیبانی کردند، چه آنهایی که همراهی فکری کردند، چه آنهایی که تشویق و تحریص کردند، همراهی زبانی کردند، چه آنهایی که نشستند مبنای دینی جنگ را مشخّص کردند؛ اینها همه پشتیبانی کردند؛ اینها خصوصیّات برجسته ملّت ایران بود؛ اینها ظاهر شد، بُروز کرد. پشتیبانیها، هدایای مردمی؛ شهر و روستا، مسجد و هیئت، حوزه و دانشگاه، همه و همه در خدمت جنگ قرار
گرفتند؛ در خدمت دفاع، در خدمت انقلاب قرار گرفتند؛.مقام معظم رهبری 30/6/1401)
د)- دفاع مقدس مردم را که دچار اختلافات سیاسی شده بودند یکپارچه و متحد کرد(آنهایی که آن زمان را یادشان است میدانند، در سطوح بالای سیاسی کشور ایجاد اختلاف صورت میگرفت؛ در هنگامی که جنگ شروع شد، یکی از مشکلات ما آن وقت همین بود: اختلافات بین رئیس جمهور و نخست وزیر به خاطر بداخلاقی ها و کجرفتاریهای رئیس جمهور (بنی صدر)که مردم را به دو قسمت تقسیم کرده بودند و در واقع داخل خانواده ها حتّی دودستگی و وفرقگی و اختلاف به وجود آورده بودند. گروهکها هم به نفع خودشان همینطور مشغول ایجاد تفرقه بودند؛ مردم را گروه گروه می کردند. دفاع مقدّس آمد و مردم را یکپارچه کرد، دفاع مقدّس مردم را متّحد کرد؛ همهی کشور پشت [سر] دفاع مقدّس یکپارچه شد. البتّه همیشه استثناهایی وجود دارد امّا آحاد مردم، بدنهی مردم یکپارچه شدند و همه در خدمت دفاع مقدّس قرار گرفتند
ه)- دفاع مقدس ضعف توان نظامی و دفاعی کشور را به اقتدار نظامی تبدیل کرد(هنگامی که جنگ شروع شد، وضع ما از لحاظ نظامی خوب نبود: ارتش ضربه خورده بود؛ از قبل از انقلاب ضربه خورده بود، در جریان انقلاب و بعد از انقلاب ضربه هایی خورده بود؛ سپاه هنوز ریشه دار نشده بود، جانی پیدا نکرده بود. دفاع مقدّس توانست از طرفی، آزمون وفاداری ارتش جمهوری اسلامی به نظام مقدّس اسلامی بشود که تواناییهای خودش را به میدان آورد و شخصیّتهای برجستهای از آن، کارهای بزرگی انجام دادند؛ از یک طرف، سپاه به عنوان یک حقیقت درخشنده سر برآورد و طلوع کرد. اگر دفاع مقدّس نبود، ممکن بود حتّی جسم سپاه و پیکرهی سپاه هم باقی نمانَد؛ مثلاً سرنوشتی مثل کمیتهها پیدا کند. دفاع مقدّس بود که توانست سپاه را با این نظم، با این انتظام، با این تدبیر بیاورد وسط میدان.
و)- ایجاد احساس امنیت در سایه محبوبیت ارتش و سپاه (محبوبیّت نیروهای مسلّح افزایش پیدا کرد. وقتی که در یک کشوری مردم به نیروهای مسلّح علاقه پیدا میکنند، محبّت پیدا میکنند، احساس امنیّت در آن کشور به وجود می آید؛ وقتی مردم خاطرشان از ارتش و سپاه جمع است، طبعاً یک احساس امنیّتی در مردم به وجود می آید. خیلی مهم است این احساس امنیّت، و این اتّفاق افتاد؛ دفاع مقدّس این احساس امنیّت را به مردم داد.مقام معظم رهبری )
ز)- توجه مسئولین نظامی به افزایش قدرت بازدارندگی(امروز خوشبختانه کشور به مرحلهی بازدارندگی رسیده؛ یعنی وضع نظامی کشور و امنیّتی که از این ناحیه به وجود می‌آید، به جایی رسیده که کشور از لحاظ تهدید خارجی در حال بازدارندگی است؛ یعنی نگران نیست، احساس قدرت میکند، دیگران هم میدانند این را، مخالفین و دشمنان هم این را میدانند. مقام معظم رهبری )
ح)- رشد عقلانیت و تدبیر نظامی در جنگ (در مجموعه ی حرکات نظامی هشتساله، تدبیر و عقلانیّت به طور محسوسی وجود داشت. که بعضی از این راهها و روشها و به تعبیر صحیح، راه‌کنشها ـ(ترجمهی تاکتیک ) که در دفاع مقدّس به کار برده شد، ابتکاری بود و بنا است که اینها در کتابهای درسی برود یا رفته یا خواهد رفت؛مثل طراحی عملیات بیت المقدس که دشمن را محاصره می کنند و خود دشمن وقتی که احساس میکند این جور مورد تهاجم قرار گرفته، از ترس محاصره شدن، بخش عظیمی از دشمن از این منطقه خارج میشوند یا آن مسئلهی والفجر هشت و عبور از اروند، مسئله ی کربلای پنج، عملیّات بسیار مهمّ خیبر، و قضایای دیگر؛ که این کارهایی که آنجا انجام گرفت، طرّاحیهایی که آنجا انجام گرفت، اینها طرّاحیهایی بود که کمتر نظایر آن را انسان مشاهده میکند؛ ط)- دفاع مقدّس این اصل را برای ملّت ایران ثابت کرد که صیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست می آید نه با تسلیم؛ (همان اوایل هم کسانی بودند که معتقد به تسلیم بودند، منتها با شکلهای مختلفی؛ حالا صریحاً ممکن بود اسمش تسلیم نباشد امّا معنا و باطنش تسلیم بود که امام [در مقابل آنها] در بخشهای مختلف و مراحل مختلف محکم ایستاد. در مجموعِ جهاد دفاع مقدّس، ملّت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب ماندن دشمن، صیانت کشور، با مقاومت به دست میآید نه با تسلیم؛ این را فهمیدیم؛ این را ملّت ایران به دست آوردند؛ این شد یک اصل برای ما. ما از این اصل در بسیاری از مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیره استفاده کردیم و استفاده میکنیم. موضع کشور در بسیاری از این مسائل و سرفصلها موضع ایستادگی است، موضع اقدام است، موضع پیشرفت است، نه موضع تسلیم و عقب نشینی. این احساس که باید مقاومت کرد، موجب شد که هم اطمینان و اعتماد به نفْس داخلی به وجود بیاید ــ یعنی در داخل سیاسیّون کشور، عناصر فعّال کشور، فعّالان فرهنگی کشور، یک اعتماد به نفسی پیدا کنند در همه ی قضایای گوناگونی که برای یک کشور پیش میآید و یک اطمینانی پیدا کنند ــ و هم به دشمن یاد داد که در محاسبات خودش قدرت داخلی ایران را به حساب بیاورد، مقاومت ایران را به حساب بیاورد. ما خوشبختانه با همین روحیه توانستیم تعدادی از نقشه های مهمّ دشمن را به شکست بکشانیم. نیروهای سیاسی ما، نیروهای نظامی ما توانستند در بسیاری جاها دشمن را ناکام بگذارند؛ دشمن فشار حدّاکثری را تحمیل کرد، ناکام شد؛ دشمن در طرح خاورمیانه‌ی جدید ناکام ماند؛ دشمن درتعرّض به مرزهای ما را از هوا و دریا به نحوی شروع کرد، ناکام ماند؛ پرنده ی هواییاش را زدند،-متجاوز دریاییاش را تصرّف کردند؛اعتماد به نفْس ملّی یعنی همین؛ این ناشی از همان اصل آموخته شدهی در دفاع مقدّس است که مقاومت، راه صیانت کشور است. مقام معظم رهبری 30/6/1401

۱۴۰۱/۷/۶

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: